Jak wykorzystać API ChatGPT w WordPress

30 stycznia, 2023
Autor: Advance MK

Jak wykorzystać API ChatGPT w WordPress

Aby to zrobić, należy użyć specjalnego pluginu lub skryptu PHP, który połączy się z API i przetworzy dane.

Jednym z sposobów jest użycie pluginów, takich jak Advanced Custom Fields, który pozwala na dodanie nowych pól do postów i stron WordPress oraz ich edycję. Można skonfigurować plugin tak, aby przesłał dane do API i wyświetlił generowany tekst na stronie.

Innym sposobem jest napisanie własnego skryptu PHP, który będzie korzystał z funkcji WordPress do pobierania danych i wysyłanie ich do API oraz wyświetlania odpowiedzi. Skrypt można zaimplementować bezpośrednio w szablonie lub jako osobny plugin.

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z API OpenAI jest płatne i należy mieć odpowiednią liczbę środków na koncie, aby korzystać z tego API.

Kilka sposbów na wykorzystanie API ChatGPT

Wordpress

Wykorzystanie API ChatGPT w WordPress może odbywać się na kilka sposobów, w zależności od potrzeb i wymagań projektu.

Za pomocą pluginu Advanced Custom Fields

Advanced Custom Fields (ACF) to plugin dla WordPress, który umożliwia tworzenie niestandardowych pól do zarządzania treścią. Dzięki ACF można łatwo dostosowywać ekrany edycji w WordPress do własnych potrzeb, dodając własne pola danych.

Na przykład, możesz dodać pole „image_gallery” do edycji postów, aby umożliwić użytkownikom dodawanie galerii zdjęć. Możesz też dodać pole „position” do profilu użytkownika, aby zapisywać jego stanowisko w firmie. ACF pozwala też dodawać pola do stron opcji niestandardowych, co jest przydatne np. do zapisywania danych konfiguracyjnych witryny.

Wartości pól niestandardowych są łatwo dostępne w szablonach motywu, co pozwala na ich wyświetlanie na stronie. ACF jest łatwy w użyciu i oferuje szerokie możliwości personalizacji, co czyni go jednym z najpotężniejszych pluginów do zarządzania treścią dla WordPress.

Za pomocą skryptów PHP

Można napisać własny skrypt PHP, który będzie korzystał z funkcji WordPress do pobierania danych i wysyłanie ich do API oraz wyświetlania odpowiedzi. Skrypt można zaimplementować bezpośrednio w szablonie lub jako osobny plugin.

Przykład:

require 'vendor/autoload.php';

$client = new GuzzleHttp\Client();
$prompt = get_the_content(); //Pobranie treści posta

$response = $client->post('https://api.openai.com/v1/engines/davinci-codex/completions', [
  'headers' => [
    'Content-Type' => 'application/json',
    'Authorization' => 'Bearer ' . $api_key,
  ],
  'json' => [
    'prompt' => $prompt,
    'temperature' => 0.5,
    'max_tokens' => 30,
    'top_p' => 1,
    'frequency_penalty' => 0,
    'presence_penalty' => 0
  ],
]);

$completions = json_decode($response->getBody(), true);

echo $completions['choices'][0]['text'];

W tym przykładzie skrypt pobiera treść posta za pomocą funkcji WordPress get_the_content(). Następnie wykorzystuje Guzzle do wysłania żądania do API OpenAI z odpowiednimi nagłówkami i ciałem zapytania. Otrzymana odpowiedź jest parsowana i odpowiedź jest wyświetlana na stronie

Guzzle to biblioteka PHP do tworzenia i wysyłania żądań HTTP. Guzzle jest często używana w WordPress do łączenia się z zewnętrznymi API i pobierania danych.

Zastosowanie: Guzzle może być używany w WordPress do wielu różnych zadań, takich jak pobieranie danych z API, integracja z usługami zewnętrznymi, przetwarzanie formularzy za pośrednictwem API itp.

Dzięki wspomnianym narzędziom i krokom, będziesz mieć własnego chatbota w WordPress, który będzie odpowiadać na pytania użytkowników za pomocą modelu ChatGPT.

Jak szkolić model ChatGPT

Aby szkolić model ChatGPT OpenAI dla własnych potrzeb, należy przeprowadzić kilka kroków:

 • Zdobądź dostęp do OpenAI GPT-3: Aby móc szkolić model ChatGPT, należy założyć konto na platformie OpenAI i uzyskać dostęp do GPT-3.
 • Przygotuj dane treningowe: Przygotuj zbiór danych, który będzie reprezentował temat, nad którym chcesz szkolić model. Mogą to być rozmowy lub pytania i odpowiedzi w formacie tekstowym.
  Przykład danych treningowych w formacie tekstowym dla modelu ChatGPT może wyglądać następująco:
Q: What is the capital of France?
A: Paris

Q: Who is the president of the United States?
A: Joe Biden

Q: Who painted the Mona Lisa?
A: Leonardo da Vinci

Q: What is the highest mountain in the world?
A: Mount Everest
 • Użyj narzędzia do fine-tuningu: Możesz użyć narzędzia do fine-tuningu, takiego jak OpenAI API, aby wysłać swoje dane treningowe i wytrenować model na ich podstawie.
 • Testuj i dostosuj model: Po wytrenowaniu modelu, możesz go przetestować, wysyłając mu przykładowe pytania i sprawdzając, jakie odpowiedzi zwraca. Możesz też dostosować model, dodając lub usuwając dane treningowe, aby uzyskać bardziej precyzyjne wyniki.

Przykład: Poniższy kod pokazuje, jak użyć OpenAI API do fine-tuningu modelu GPT-3 na podstawie danych treningowych:

import openai

# Set up the API client
openai.api_key = "MY_API_KEY"

# Fine-tune the model
model_engine = "text-davinci-002"
prompt = "What is the capital of France?"
completions = openai.Completion.create(
  engine=model_engine,
  prompt=prompt,
  max_tokens=1024,
  n=1,
  stop=None,
  temperature=0.5,
)

# Get the response from the model
message = completions.choices[0].text
print(message)

W powyższym przykładzie ustawiamy klucz API, wybieramy silnik modelu i tworzymy żądanie fine-tuningu na podstawie pytania. Następnie pobieramy odpowiedź z modelu i wyświetlamy ją.

Podsumowanie

API ChatGPT to narzędzie umożliwiające wykorzystanie potężnego modelu językowego w aplikacjach takich jak WordPress. Dzięki niemu można stworzyć inteligentnego chatbota, który odpowiada na pytania użytkowników i ułatwia im dostęp do informacji. Integracja API ChatGPT z WordPress pozwala na zwiększenie interakcji z użytkownikami i umożliwia budowanie bardziej przyjaznej dla użytkownika strony internetowej.

Autor wpisu

Advance MK

Wpisy blogowe

Zobacz wszystkie wpisy

4 czerwca, 2024 Advance MK

Tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego na angielski – Twoja przepustka na studia za granicą

Tłumaczenie świadectwa maturalnego na angielski stanowi kluczowy krok dla maturzystów planujących studia za [...]
Czytaj więcej

14 maja, 2024 Advance MK

Tłumaczenia maszynowe vs. tłumaczenia ludzkie. Co wybrać?

Wprowadzenie do tłumaczeń maszynowych i ludzkich. Tłumaczenia maszynowe oraz tłumaczenia ludzkie (wykonane przez [...]
Czytaj więcej